Hongaren leren nederlands bij de holland suli in Haarlem

Az 'er' szócska

Er was eens...

Gebruik en functies van het woordje ’er’. Az ’er’ használata, funkciói.


1. Helykitöltő  (’voorlopig’ onderwerp)

a. In zinnen waarin het onderwerp onbepaald is (határozatlan alany)

Er is geen koffie.                                Nincs kávé.
Is er ook thee?                                  Tea is van?
Er staan hier mooie huizen.                Szép házak vannak itt.
Er gebeurt niet veel in Rijpwetering.  Rijpweteringben nem történik sok.
Is er een dokter in de zaal?                Van-e orvos a teremben?
Er was eens...                Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer ...


b. In zinnen in de passieve vorm (szenvedő igemód) waarin
 

I. geen onderwerp staat, of 
II. het onderwerp onbepaald is


I. Er wordt gebeld.                             Csengetnek.
I. Er wordt veel gekletst in de les.      Sokat beszélgetnek az órán.
I. Maar er wordt ook veel gelachen.    De sokat nevetnek is.

II. Er wordt een cursus Nederlands gegeven. Holland tanfolyamot tartanak.
II. Er werd een auto verloot.               Kisorsoltak egy autót.
II. Er moeten drie kamers worden schoongemaakt. 

                                                         Három szobát kell kitakarítani.


Er is een kindeke geboren op aard.  (Karidal: ’Meg született egy kisbaba...’)


c. In vraagzinnen met wie en wat als onderwerp: 

Kérdőmondatokban: wie (ki) és mi (wat) után:

Wie komen er vanavond?       Kik jönnek ma este?
(Wie komen vanavond?          Kik azok, akik jönnek ma este?)
Wat is er gebeurd vandaag?   Mi történt ma?2. In de betekenis van ’hier, daar’ (helyhatározó:  itt/ott).

Jij woont toch in Zandvoort?   Ugye Zandvoortban laksz?

Hoe lang woon je er al?       Mióta laksz ott?
Ik woon er al een half jaar.   Fél éve lakom ott.
Ik woon er pas vier maanden.   Csak négy hónapja lakom itt.


LET OP: 
Als er verwijst naar een plaats, kan het nooit op de eerste plaats van de zin staan. Maar bij nadruk wel:
Er helyhatározóként nem állhat a mondat első helyén. Hangsúlyozásra pedig a hier, daar szavakat lehet használni:


Hier woon ik pas vier maanden, ...  Itt csak négy hónapja lakom, ...
Daar woon ik een half jaar.3. Als voornaamwoord in combinatie met telwoorden en hoeveelheidswoorden

(’részelő’ = er + számnév ).


Heeft u Hongaarse dvd’s? Ik heb er twee. Van magyar DVD-jük? Kettő van.

Piet heeft twee kinderen. Agnes heeft er een. Pietnek két gyereke van, Ágnesnek egy.
Wil zij ook een kaartje? Ja, ze wil er drie. Ő is jegyet kér? Igen, hármat kér.

LET OP!  Figyelem!

Combinatie 1 + 3:

Hoeveel eieren liggen er in de koelkast?  Hány tojás van a hűtőben?
1. Er liggen drie eieren in de koelkast.      Három tojás van a hűtőben.
2. Er liggen er drie.                                  Három van.

(NB:  Háromszor nem állhat „er” a mondatban!)4. Als voornaamwoord in combinatie met voorzetsel (névmásként elöljárószóval):

Het boek ligt op tafel. De pen ligt ernaast.  

A könyv az asztalon van. Mellette van a toll. 


Hij gelooft in een wonder.  Ik geloof er niet in. 

Csodában hisz. Én nem hiszek benne.

Is zij al op school geweest? Zij komt er net vandaan.

Volt már suliban? Éppen megjött onnan.

 

Kijk jij vaak naar voetbal? Ja ik kijk er vaak naar.

Gyakran focit nézel? Igen, sokszor nézek.


In samengestelde zinnen:     Összetett mondatokban:

Denk eraan dat jij morgen moet solliciteren.  

Ne felejtsd, hogy holnap állásinterjúra mész. (Gondolj arra, hogy...)
  
Ik twijfel er niet aan, dat wij zullen slagen.  

Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. (Nem kétséges, hogy...)

Ik denk er niet aan.     Nem gondolok rá. (Szó sincs róla)


Ten slotte:

Ik stond erbij en ik keek ernaar...  

                          (mondat egy gyerekdalból: Álldogálltam és bámultam...) 


Edwin van Schie

© Hongaarse School/Holland Suli

Holland Suli

Goed Nederlands spreken lere Hongaren op de holland suli in haarlem